Objevuj. Poznávej. Obdivuj.

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zaměřena na aplikovaný výzkum složek životního prostředí. Fakultu tvoří čtyři katedry: katedra přírodních věd, katedra technických věd, katedra informatiky a geoinformatiky a katedra společenských věd, které společně zajištují komplexní studium ochrany životního prostředí a umožnují tak dokonalé propojení mezioborové výuky.

Přednosti fakulty životního prostředí

 • Čtyři moderně vybavené chemické laboratoře.
 • Fotovoltaické kolektory na střeše školy (soběstačnost ve výrobě elektřiny).
 • Poloha v centru ekologických problémů.
 • Možnost vycestovat během studia 4 × do zahraničí na studijní a pracovní pobyt.
 • Malý kolektiv skýtá takřka „rodinné zázemí“ a individuální přístup ke každému studentovi.
 • Výběr studentů pro naše studium začíná již na středních a základních školách.
 • Znalost odborné angličtiny našich studentů je na velmi dobré úrovni.
 • Schopnost studentů řešit problémy díky cílené výchově v jednotlivých předmětech.
 • Široké uplatnění absolventů, například na městských, obecních či krajských úřadech, České inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním sektoru.

Příběhy UJEP

 

Obory

Tříleté bakalářské studium (Bc.)

prezenční i kombinovaná forma

Vodní hospodářství

(modernizace oboru)

bakalářský (3 roky, Bc.)

forma: prezenční i kombinovaná

×

Změna klimatu, zvyšující se četnost výskytu mimořádných meteorologických situací, vyžaduje výchovu specialisty, který bude schopen rozhodovat o způsobech řešení preventivních a nápravných opatření, způsobech zachování dobrého kvalitativního a kvantitativního stavu vod v přímé vazbě k ochraně přírodního prostředí krajiny a životního prostředí.

Obor také zahrnuje studium ochrany a účelného užívání vodních zásob, řešení preventivních opatření při extrémních vodních stavech (povodně, sucho, eroze). Uvádí se problematika revitalizačních úprav vodních toků a nádrží, hydrických rekultivací, možnosti zásobování obyvatel jakostní pitnou vodou a efektivní odvádění a čištění odpadních vod.

Ochrana životního prostředí

bakalářský (3 roky, Bc.)

forma: prezenční i kombinovaná

×

Jedná se o hlavní bakalářský obor na Fakultě životního prostředí UJEP. V široké oblasti ekologie a složek životního prostředí studuje možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, humanitních (vč. legislativních), technických a informačních disciplín.

Důraz je kladen na studium narušení základních složek životního prostředí a na způsoby jejich revitalizace v souladu s trvale udržitelným rozvojem společnosti.

Studium je zaměřeno na rekultivace antropogenně postižených území se zvláštním zřetelem na půdu a horninové prostředí a také na zkoumání alternativních zdrojů energie, jako jsou energetické plodiny, geotermální energie apod.

Hlavní aspekty oboru jsou environmentální, ekonomické a sociální. Environmentální aspekty sledují ochranu a monitoring složek životného prostředí., případně jejich nápravu.Ekonomické aspekty se zaměřují na efektivní využívání nerostných zdrojů ve prospěch společnosti. Sociální aspekty studují především kvalitu života jednotlivce a společnosti.

Studijní obor využívá možností plynoucích z umístění fakulty v severozápadních Čechách, které jsou oblastí se silně narušeným životním prostředím, povrchovou těžbou uhlí a rozvinutým průmyslem, a umožňují studovat narušené složky ŽP „in situ“ na názorných příkladech . Ekologické problémy je možné demonstrovat na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Obor využívá dlouholetých zkušeností, které uplatňují nejmodernější přístupy k tvorbě a revitalizaci krajiny.

Dvouleté navazující magisterské studium (Ing. / Mgr.)

prezenční i kombinovaná forma

×

Odpadové hospodářství

navazující magisterský (2 roky, Ing.)

forma: prezenční i kombinovaná

Obor vychovává odborníky na problematiku komunálních i průmyslových odpadů. Student získá znalosti o vzniku a původu odpadů, jejich vlastnostech, rizicích a bezpečném nakládání. Důraz je kladen na celý řetězec od prevence vzniku odpadů na úrovni technologické přes druhotné využití až po skládkování. Student dále získá orientaci v platné legislativě a ekonomice odpadového hospodářství. Teoretická výuka je doplněna praktickou částí a exkurzemi. Absolventi nacházejí uplatnění v podnikové sféře i ve veřejném sektoru.

Pokud bude v průběhu kalendářního roku 2019 akreditován studijní program obsahově blízký některému otevíranému studijnímu oboru, budou přihlášky podané ke studiu stávajícího studijního oboru považovány za přihlášky podané ke studiu tohoto nově akreditované ho studijního programu. Příslušné dvojice obsahově obdobných studií budou následující:

Ze studijního oboru Odpadové hospodářství ( navazující magisterský studijní obor , prezenční forma , kombinovaná forma , délka studia 2 roky ) bude uchazeč převeden na studijní program Odpady a oběhové hospodářství, specializace Průmyslové technologie a odpady , nebo specializace Sanační technologie ( v obou případech se jedná o specializace navazujícího magisterského studijního programu , prezenční forma, kombinovaná forma , délka studia 2 roky ),

V případě zájemců o studium studijního oboru Odpadové hospodářství je požadováno , aby zájemce o studium do vytištěné elektronické přihlášky v souladu s kap. III., odst. 3 vepsal k příslušnému studiu své rozhodnutí pro specializaci uvedené v odst. 1, písm. b., pokud by nastala situace uvedená v odstavci 1.


Informace pro výběr specializace v OOH (viz kapitola VIII., odst. 2 Podmínek přijímacího řízení)

×

Revitalizace krajiny

navazující magisterský (2 roky, Ing.)

forma: prezenční i kombinovaná

Revitalizace krajiny je navazující magisterský studijní obor (2 roky, Ing.), v prezenční i kombinované formě. Cílem studijního oboru programu Revitalizace krajiny je výchova odborníka znalého problematiky krajinného a územního plánování, hospodaření s vodou v krajině, pozemkových úprav, rekultivačních technologií, metod revitalizace krajiny a forem udržitelného hospodaření v krajině v souladu s příslušnými legislativními nástroji.

Absolvent magisterského oboru je odborně připraven na řešení teoretických, projekčních a praktických problémů obnovy (rekultivace, revitalizace, resocializace) krajiny a to pomocí různých metod a nástrojů včetně finančních.

Absolvent tohoto studijního oboru se uplatní při řešení konkrétních problémů v následujících oblastech:

 • územní a krajinné plánování
 • práce na pozemkových úpravách
 • ochrana, tvorba a úprava krajiny, spojená s revitalizací přírodního prostředí
 • obnova ekologické stability území a obnova sídel
 • rekultivace území s melioracemi půdy
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • hospodaření s vodou v krajině
 • ochrana a změna klimatu v souvislosti s antropogenní činností
 • praktické řešení revitalizačních a optimalizačních projektů
 • integrovaný management povodí (na úrovni zemědělství, lesního a vodního hospodářství)
 • tvorba rekreačního prostředí
 • posuzování pozemků a jejich ekonomické vyhodnocení
 • analýzy územních studií
 • metody vyhodnocování změn v krajině včetně prostředků GIS
 • problematika získávání grantů (zahraničních i tuzemských) a projektového managementu

Absolventi se uplatňují v odborných projekčních, plánovacích, řídících, provozních a výchovně vzdělávacích organizacích, orgánech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, veřejných institucích a soukromé sféře.

×

Analytická chemie ŽP a toxikologie

(společně s PřF UJEP)

navazující magisterský (2 roky, Mgr.)

forma: prezenční i kombinovaná

Absolventi jsou vyškoleni jako specializovaní odborníci mající přehled o metodách užívaných pro chemickou analýzu vzorků, zásadách vzorkování, šíření a předvídání znečištění a jeho dopadů na životní prostředí. Jsou také schopni aplikovat již známé metody a případně je modifikovat, vést technické pracovníky a orientovat se v interdisciplinární oblasti chemie a ekologie. Mohou aplikovat základy (principy) souvisejících vědeckých disciplín, jako např. fyzikální chemie, obecné chemie, biochemie, organické chemie či chemické technologie, při studiu chování chemických látek v živých organismech i v životním prostředí.

Studenti, kteří absolvují tento obor, nacházejí uplatnění v útvarech státní správy, především v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových, potravinářských, kosmetických a zemědělských podniků a v laboratořích zdravotních zařízení.

Doktorské studium

(3–5 let, PhD.)

×

Environmentální analytická chemie

doktorský (3 - 5 let, Ph.D.)

forma: prezenční i kombinovaná

Analytická chemie životního prostředí (environmentální analytická chemie) je multidisciplinární vědní obor využívající metod analytické chemie ke studiu osudu chemických látek v životním prostředí s cílem identifikovat, vyhodnotit a omezit rizika spojená s přítomností těchto látek (polutantů) v životním prostředí.

Využívá širokého spektra analytických metod, zejména pak moderních instrumentálních metod spektrálních, separačních, elektrochemických a dalších, které hrají v současné environmentální analytické chemii dominantní úlohu. Pro úspěšné využití výsledků analýz v oblasti ochrany životního prostředí je nutné porozumění dějům a mechanismům ovlivňujícím pohyb a přeměny chemických látek v různých složkách životního prostředí, což vyžaduje znalosti z řady souvisejících vědních oborů i ovládnutí dalších disciplín, např. pokročilých statistických metod či matematického modelování.

Efektivní ochrana životního prostředí vyžaduje specialisty, kteří ovládají možnosti moderních analytických metod i jejich omezení, ale především jim nechybí schopnost komunikace se specialisty z jiných vědních oborů, vědomí souvislostí s jinými disciplínami – „proč se to dělá“. Tito odborníci pak jsou schopni navrhnout, řídit a vyhodnocovat komplexní environmentální studie využívající možností moderních analytických metod a interpretovat je z hlediska vlivu chemických látek na životní prostředí, a v neposlední řadě připravovat kvalifikované podklady pro práci orgánů státní správy a inspekční orgány v oblasti ochrany životního prostředí.

Studium zajišťují společně FŽP a PřF UJEP a Ústav anorganické chemie AVČR v Řeži (UACH). Studium je velmi dobře materiálně zabezpečeno, studenti mají k dispozici moderně vybavené laboratoře a během své dizertační práce mají možnost využívat veškeré dostupné techniky využívané v environmentálních laboratořích. Během studia se mohou studenti zapojit do vědeckovýzkumných projektů řešených na zmíněných pracovištích. Mohou též využít mezinárodních kontaktů UJEP a UACH a získat cenné zkušenosti během zahraničních stáží a výměnných pobytů.


Studenti mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+ nebo rozvojového projektu MŠMT. Do zahraničí může vyjet až 10 % studentů ročně, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii na studijní nebo pracovní stáže. V průběhu studia se studenti mohou zúčastnit více než 30 odborných exkurzí a účastnit se mezinárodních soutěží a konferencí.

Partnerské školy Fakulty v programu Erasmus+:

Německo: Technische Universität, Dresden | HTW Dresden | Osnabrück University | Bauhaus Universität, Weimar | International Hochschulinstitut, Zittau

Turecko: Bartin Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi, Bursa | Pamukkale Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta | Firat Üniversitesi | Elazig Istanbul Üniversitesi | Istanbul Teknik Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Istanbul Yildiz Teknik Üniversitesi, Istanbul | Kastamonu Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir | Izmir Katip Celebi Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Řecko: University of Athine | University of Thessaloniki

Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislavě | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Technická Univerzita, Zvolen

Další země: University of Salford, Velká Británie | Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko | Umeå Universitet, Švédsko | Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, Slovinsko | Akademia Pomorska w Słupsku, Polsko

MŠMT freemovers:

Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Belgie, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Kazachstán, Rusko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Izrael, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam, Argentina, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Kanada, USA.

24 témat FŽP UJEP


Přihláška

Termín podání přihlášek ke studiu pro 2. kolo:
- k bakalářskému: 20. 8. 2019
- k navazujícímu magisterskému: 4. 9. 2019


Podmínky přijímacího řízení


Kontakt

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí
Univerzita J. E. Purkyně
Králova výšina 7
400 96 Ústí nad Labem

tel: 00 420 475 284 111
web: http://fzp.ujep.cz