Objevuj. Poznávej. Obdivuj.

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zaměřena na aplikovaný výzkum složek životního prostředí. Fakultu tvoří tři katedry: katedra životního prostředí, katedra environmentální chemie a technologie a katedra geoinformatiky, které společně zajištují komplexní studium ochrany životního prostředí a umožnují tak dokonalé propojení mezioborové výuky.

Co Fakulta životního prostředí nabízí?

 • Čtyři moderně vybavené chemické laboratoře.
 • Fotovoltaické kolektory na střeše školy (soběstačnost ve výrobě elektřiny).
 • Poloha v centru ekologických problémů.
 • Možnost vycestovat během studia 4 × do zahraničí na studijní a pracovní pobyt.
 • Malý kolektiv skýtá takřka „rodinné zázemí“ a individuální přístup ke každému studentovi.
 • Výběr studentů pro naše studium začíná již na středních a základních školách.
 • Znalost odborné angličtiny našich studentů je na velmi dobré úrovni.
 • Schopnost studentů řešit problémy díky cílené výchově v jednotlivých předmětech.
 • Široké uplatnění absolventů, například na městských, obecních či krajských úřadech, České inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním sektoru.

Příběhy UJEP

 

 

Studijní programy

Tříleté bakalářské studium
(Bc.)

Ochrana životního prostředí

bakalářský (3 roky, Bc.)

forma: prezenční i kombinovaná

×

Přihlášky lze podávat od 11. 5. 2020 do 4. 9. 2020.

Bakalářský studijní program Ochrana životního prostředí (prezenční i kombinovaná forma) byl v roce 2019 koncepčně přepracován s ohledem na současné vzdělávací trendy, multidisciplinární pojetí ochrany životního prostředí a nejnovější vědecké poznatky.

Po jeho absolvování mají studenti možnost pokračovat v navazujících magisterských studijních programech na Fakultě životního prostředí, případně jinde na UJEP či jiné vysoké škole, nebo najdou uplatnění na trhu práce ve veřejné i soukromé sféře. Studijní program využívá možnosti plynoucí z umístění fakulty v severozápadních Čechách, které jsou stále oblastí s životním prostředím silně narušeným povrchovou těžbou uhlí a rozvinutým průmyslem, což umožňuje studovat narušené složky životního prostředí na konkrétních příkladech i hledat a navrhovat jejich řešení. Doufáme, že mnozí environmentálně vzdělaní absolventi zůstanou věrni tomuto regionu a budou zde vyvíjet tlak na zlepšení stavu životního prostředí. Do výuky a další přípravy studentů (seminární práce, bakalářské práce, stáže) budou zapojeni odborníci z praxe – z firem, výzkumných ústavů, orgánů státní správy apod.

Cílem studijního programu je výchova odborníka, schopného kvalifikovaně rozhodovat o základních problémech tvorby a ochrany životního prostředí, odhadovat rizika, příčiny a rozsah narušení složek životního prostředí, připravovat analýzy pro rozhodovací procesy, koordinovat činnost a konkrétně se podílet na péči o životní prostředí a vývoji a využití environmentálních technologií. Vyšší míru specializace studentů umožní dva studijní plány, které mají společný základ stěžejních předmětů. Specializace Ochrana přírody a krajiny bude více zaměřena na management ochrany přírody a krajiny a specializace Technologie ochrany životního prostředí bude víc směřovat k teoretickým základům i přehledům environmentálních technologií.

Absolventi specializace Ochrana přírody a krajiny najdou uplatnění v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech), resortních institucích (Agentura ochrany přírody a krajiny, orgány správy národních parků a chráněných krajinných oblastí, Česká inspekce životního prostředí, Český hydrometeorologický ústav) a nevládních ekologických organizacích.

Absolventi specializace Technologie ochrany životního prostředí najdou uplatnění jako techničtí a výzkumní pracovníci v průmyslových a výzkumných podnicích nebo konzultanti v privátním sektoru či odborní pracovníci v nevládních ekologických organizacích, v oblasti péče o životní prostředí jak ve veřejné, tak i v soukromé sféře. Uplatní se jako odborní pracovníci ve státní správě a samosprávě (na městských, obecních či krajských úřadech, či ministerstvech) a resortních institucí (Česká inspekce životního prostředí).

×

Aplikovaná geoinformatika

bakalářský studijní program (3 roky, Bc.)

forma: prezenční i kombinovaná

Studijní program Aplikovaná geoinformatika (prezenční i kombinovaná forma) poskytuje komplexní pohled na problematiku získávání a zpracování dat o životním prostředí moderními technologiemi. Studijní program představuje hlavní environmentální problémy spojené s rozvojem společnosti (např. změny využití území, problémy vodních zdrojů, demografický růst) tak, aby absolvent byl schopen tyto problémy v praxi identifikovat na různých úrovních a porozumět jejich příčinám. V segmentu geoinformatických disciplín (např. Geografické Informační Systémy, Dálkový průzkum Země, geodetické metody) je budoucí absolvent veden k dovednosti samostatně navrhnout vhodné datové zdroje, metody pořizování terénních dat, inovativní způsob jejich zpracování, vizualizace a interpretace. V průběhu studia je kladen důraz na aktivní mentoring, díky němuž se student účastní konkrétních projektově a výzkumně zaměřených vzdělávacích úloh v rozmanitém prostředí (laboratoř, terén, v ČR i v zahraniční) a získává zkušenost v navrhování vlastních postupů získávání, zpracování a prezentace dat.

Absolvent studijního bakalářského programu Aplikovaná geoiformatika najde uplatnění v oborech spojujících informatiku, prostorová data, geoinformatiku a životní prostředí.

Uplatnění na trhu práce je díky tomuto výčtu oborů značně flexibilní – absolvent může pracovat na pozici IT specialisty zaměřeného na správu počítačových sítí, webových stránek ve státní i soukromé sféře. Dále jako geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva), ale také v soukromém sektoru (sběr a zpracování prostorových dat v geodetické firmě, zpracování fotogrammetrických snímků, správa geodat). Absolvent může také nalézt uplatnění v soukromém sektoru v oblasti využívání přírodních zdrojů a revitalizace krajiny, nebo ve výzkumu.

Absolvent může pokračovat v navazujícím magisterském studium v některém ze studijních programů nabízených v rámci UJEP, nebo jiné vysoké škole.

Příklady typických pozic vycházejí z profilu absolventa:

 • IT specialista v soukromém i státním sektoru (správce počítačových sítí, správa www stránek)
 • geoinformatik ve veřejné správě (ochrana přírody a krajiny, katastr nemovitostí, územní samospráva, správa mapových serverů, sběr prostorových dat)
 • odborný pracovník v soukromé společnosti zaměřené na sběr a zpracování prostorových dat (geodetické firmy, fotogrammetrické firmy)
 • odborný pracovník správy geodat v soukromém sektoru.
 • odborný pracovník se zaměřením na využití GIS v soukromé/státní sféře v oblasti využívání přírodních zdrojů, revitalizace krajiny, řízení rizik
 • výzkumný pracovník

Dvouleté navazující magisterské studium
(Ing. / Mgr.)

×

Technologie pro ochranu životního prostředí

navazující magisterský (2 roky, Ing.)

forma: prezenční

Nově koncipovaný magisterský studijní program Technologie pro ochranu životního prostředí (pouze prezenční forma) vychází ze stávajícího navazujícího studijního oboru Odpadové hospodářství, který byl výrazně přepracován s ohledem na současné vzdělávací trendy a na požadavky, které s sebou přináší koncepce tzv. oběhového hospodářství (circular economy). Do programu byly zařazeny nové či modernizované předměty zaměřené na základní chemicko-inženýrské operace a technologie pro ochranu životního prostředí. Absolventi tohoto studijního programu budou mít hluboké teoretické znalosti v oblasti chemie, budou obeznámeni s hlavními typy chemických polutantů a budou ovládat zákonitosti, jimiž se řídí jejich migrace, transformace či degradace v životním prostředí. Budou obeznámeni s principy průmyslových výrob a dalších antropogenních aktivit (zemědělství, energetika), zejména z hlediska možných dopadů na životní prostředí. Budou schopni navrhovat účinná opatření k minimalizaci negativních vlivů antropogenních aktivit na životní prostředí a k prevenci negativních účinků chemických látek na lidské zdraví. Budou ovládat teoreticky i prakticky metody detekce a kvantifikace chemických polutantů v jednotlivých složkách životního prostředí a budou schopni výsledky takových měření interpretovat z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Budou seznámeni se zásadami bezpečnosti práce a ochrany zdraví při nakládání s látkami vykazujícími nebezpečné vlastnosti. Absolventi budou rovněž seznámeni s postupy hodnocení sociálně ekonomických dopadů průmyslových a jiných aktivit a s metodami komplexního hodnocení vlivů na životní prostředí.

Studenti si mohou dle svého zaměření zvolit specializaci Odpadové a oběhové hospodářství nebo Technologie ochrany životního prostředí.

Absolventi specializace Odpadové a oběhové hospodářství naleznou velmi dobré uplatnění v chemických a jiných podnicích na pozicích ekologů či specialistů na odpadové hospodářství. Dokážou hodnotit průmyslové a jiné aktivity z hlediska využití surovin a vzniku odpadů a jsou schopni navrhovat opatření pro minimalizaci vzniku odpadů včetně aplikace principů oběhového hospodářství. Absolventi také budou ovládat technologie pro recyklaci průmyslových a jiných odpadů a zásady pro nakládání s odpady a řízení odpadového hospodářství včetně základů legislativy v této oblasti.

Cílovou pozicí absolventů specializace Technologie ochrany životního prostředí je například pozice technologa v menším chemickém či nechemickém podniku s diverzifikovanou výrobní strukturou vyžadující flexibilitu a tvůrčí přístup. Nicméně díky dostatečnému odbornému základu budou absolventi schopni zastávat vedoucí funkce i v chemických podnicích, jak dokazuje i uplatnění absolventů dřívějšího oboru Odpadové hospodářství. Pojetí výuky technologických předmětů se mírně liší od pojetí výuky na tradičních chemicko-technologických fakultách – důraz je kladen na pochopení principů, vzájemných vztahů, vědomí souvislostí a využití nových materiálů a speciálních technologií včetně nanotechnologií. Absolventi specializace Technologie ochrany životního prostředí dokážou navrhovat postupy a metody odstraňování kontaminantů z jednotlivých složek životního prostředí včetně metod pro sledování účinnosti použitých postupů. Jde zejména o konvenční i specifické postupy čištění průmyslových a jiných odpadních vod, metody pro odstraňování polutantů z ovzduší a metody dekontaminace zemin a půd postižených průmyslovou činnosti včetně základů revitalizace postižených území.

O budoucí absolventy projevují zájem firmy zabývající se sanačními technologiemi či zpracováním odpadů, a jejich pracovníci se budou rovněž podílet na některých formách výuky (cenná je například spolupráce s nadnárodní firmou SUEZ zabývající se odpadovým hospodářstvím). Absolventi obou specializací najdou též velmi dobré uplatnění jako specialisté a vedoucí speciálních útvarů na ministerstvech či v orgánech státní správy a ochrany přírody.

×

Analytická chemie ŽP a toxikologie

(společně s PřF UJEP)

navazující magisterský (2 roky, Mgr.)

forma: prezenční

Absolventi jsou vyškoleni jako specializovaní odborníci mající přehled o metodách užívaných pro chemickou analýzu vzorků, zásadách vzorkování, šíření a předvídání znečištění a jeho dopadů na životní prostředí. Jsou také schopni aplikovat již známé metody a případně je modifikovat, vést technické pracovníky a orientovat se v interdisciplinární oblasti chemie a ekologie. Mohou aplikovat základy (principy) souvisejících vědeckých disciplín, jako např. fyzikální chemie, obecné chemie, biochemie, organické chemie či chemické technologie, při studiu chování chemických látek v živých organismech i v životním prostředí.

Studenti, kteří absolvují tento obor, nacházejí uplatnění v útvarech státní správy, především v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových, potravinářských, kosmetických a zemědělských podniků a v laboratořích zdravotních zařízení.

Doktorské studium
(PhD.)

×

Environmentální chemie a technologie

doktorský (3 - 5 let, Ph.D.)

forma: prezenční

Analytická chemie životního prostředí (environmentální analytická chemie) je multidisciplinární vědní obor využívající metod analytické chemie ke studiu osudu chemických látek v životním prostředí s cílem identifikovat, vyhodnotit a omezit rizika spojená s přítomností těchto látek (polutantů) v životním prostředí.

Využívá širokého spektra analytických metod, zejména pak moderních instrumentálních metod spektrálních, separačních, elektrochemických a dalších, které hrají v současné environmentální analytické chemii dominantní úlohu. Pro úspěšné využití výsledků analýz v oblasti ochrany životního prostředí je nutné porozumění dějům a mechanismům ovlivňujícím pohyb a přeměny chemických látek v různých složkách životního prostředí, což vyžaduje znalosti z řady souvisejících vědních oborů i ovládnutí dalších disciplín, např. pokročilých statistických metod či matematického modelování.

Efektivní ochrana životního prostředí vyžaduje specialisty, kteří ovládají možnosti moderních analytických metod i jejich omezení, ale především jim nechybí schopnost komunikace se specialisty z jiných vědních oborů, vědomí souvislostí s jinými disciplínami – „proč se to dělá“. Tito odborníci pak jsou schopni navrhnout, řídit a vyhodnocovat komplexní environmentální studie využívající možností moderních analytických metod a interpretovat je z hlediska vlivu chemických látek na životní prostředí, a v neposlední řadě připravovat kvalifikované podklady pro práci orgánů státní správy a inspekční orgány v oblasti ochrany životního prostředí.

Studium zajišťují společně FŽP a PřF UJEP a Ústav anorganické chemie AVČR v Řeži (UACH). Studium je velmi dobře materiálně zabezpečeno, studenti mají k dispozici moderně vybavené laboratoře a během své dizertační práce mají možnost využívat veškeré dostupné techniky využívané v environmentálních laboratořích. Během studia se mohou studenti zapojit do vědeckovýzkumných projektů řešených na zmíněných pracovištích. Mohou též využít mezinárodních kontaktů UJEP a UACH a získat cenné zkušenosti během zahraničních stáží a výměnných pobytů.

Pro akademický rok 2020/2021

Bakalářské studium

Aplikovaná geoinformatika – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí 1. kolo | podmínky přijetí 2. kolo | e-přihláška

Termín podávání přihlášek do 21.8.2020.


Ochrana životního prostředí – prezenční a kombinovaná forma | podmínky přijetí | e-přihláška

Termín podávání přihlášek od 11.5.2020 do 4.9.2020.

Navazující magisterské studium

Technologie pro ochranu životního prostředí – prezenční forma | podmínky přijetí | e-přihláška

Termín podávání přihlášek do 4.10.2020.

Analytická chemie ŽP a toxikologie – prezenční forma | podmínky přijetí | e-přihláška

Studenti, kteří chtějí podat přihlášku do navazujícího oboru, musí tento obor v systému STAG nebo v aplikaci Univerzita severu vyhledávat pod Přírodovědeckou fakultou.

Doktorské studium

Environmentální chemie a technologie – prezenční forma | podmínky přijetí | e-přihláška


Přihláška


Termín podání přihlášek ke studiu:

- bakalářský studijní program
Ochrana životního prostředí: do 21. 8. 2020 -
prodlouženo do 4. září 2020


- navazující magisterský studijní program
Technologie pro ochranu životního prostředí do 4. 10. 2020


Podmínky přijímacího řízeníStudenti mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+ nebo rozvojového projektu MŠMT. Do zahraničí může vyjet až 10 % studentů ročně, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii na studijní nebo pracovní stáže. V průběhu studia se studenti mohou zúčastnit více než 30 odborných exkurzí a účastnit se mezinárodních soutěží a konferencí.

Partnerské školy Fakulty v programu Erasmus+:

Německo: Technische Universität, Dresden | HTW Dresden | Osnabrück University | Bauhaus Universität, Weimar | International Hochschulinstitut, Zittau

Turecko: Bartin Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi, Bursa | Pamukkale Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta | Firat Üniversitesi | Elazig Istanbul Üniversitesi | Istanbul Teknik Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Istanbul Yildiz Teknik Üniversitesi, Istanbul | Kastamonu Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir | Izmir Katip Celebi Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Řecko: University of Athine | University of Thessaloniki

Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislavě | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Technická Univerzita, Zvolen

Další země: University of Salford, Velká Británie | Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko | Umeå Universitet, Švédsko | Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, Slovinsko | Akademia Pomorska w Słupsku, Polsko

MŠMT freemovers:

Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Belgie, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Kazachstán, Rusko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Izrael, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam, Argentina, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Kanada, USA.

24 témat FŽP UJEP


Kontakt

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí
Univerzita J. E. Purkyně
Králova výšina 7
400 96 Ústí nad Labem

tel: 00 420 475 284 111
web: http://fzp.ujep.cz