Objevuj. Poznávej. Obdivuj.

Fakulta životního prostředí UJEP v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (FŽP UJEP) je zaměřena na aplikovaný výzkum složek životního prostředí. Fakultu tvoří čtyři katedry: katedra přírodních věd, katedra technických věd, katedra informatiky a geoinformatiky a katedra společenských věd, které společně zajištují komplexní studium ochrany životního prostředí a umožnují tak dokonalé propojení mezioborové výuky.

Přednosti fakulty životního prostředí

 • Čtyři moderně vybavené chemické laboratoře.
 • Fotovoltaické kolektory na střeše školy (soběstačnost ve výrobě elektřiny).
 • Poloha v centru ekologických problémů.
 • Možnost vycestovat během studia 4 × do zahraničí na studijní a pracovní pobyt.
 • Malý kolektiv skýtá takřka „rodinné zázemí“ a individuální přístup ke každému studentovi.
 • Výběr studentů pro naše studium začíná již na středních a základních školách.
 • Znalost odborné angličtiny našich studentů je na velmi dobré úrovni.
 • Schopnost studentů řešit problémy díky cílené výchově v jednotlivých předmětech.
 • Široké uplatnění absolventů, například na městských, obecních či krajských úřadech, České inspekci ŽP, Českém hydrometeorologickém ústavu, ministerstvech, ale i v privátním sektoru.

Příběhy UJEP

 

Obory

Tříleté bakalářské studium (Bc.)

prezenční i kombinovaná forma

Vodní hospodářství

(modernizace oboru)

bakalářský (3 roky, Bc.)

forma: prezenční i kombinovaná

×

Změna klimatu, zvyšující se četnost výskytu mimořádných meteorologických situací, vyžaduje výchovu specialisty, který bude schopen rozhodovat o způsobech řešení preventivních a nápravných opatření, způsobech zachování dobrého kvalitativního a kvantitativního stavu vod v přímé vazbě k ochraně přírodního prostředí krajiny a životního prostředí.

Obor také zahrnuje studium ochrany a účelného užívání vodních zásob, řešení preventivních opatření při extrémních vodních stavech (povodně, sucho, eroze). Uvádí se problematika revitalizačních úprav vodních toků a nádrží, hydrických rekultivací, možnosti zásobování obyvatel jakostní pitnou vodou a efektivní odvádění a čištění odpadních vod.

Ochrana životního prostředí

bakalářský (3 roky, Bc.)

forma: prezenční i kombinovaná

×

Jedná se o hlavní bakalářský obor na Fakultě životního prostředí UJEP. V široké oblasti ekologie a složek životního prostředí studuje možnosti a způsoby jejich ozdravění a zejména preventivní opatření v oblasti tvorby a ochrany životního prostředí. Ve studijním a výzkumném programu je uplatněna zásada multidisciplinarity a flexibility s vyváženým podílem přírodovědných, humanitních (vč. legislativních), technických a informačních disciplín.

Důraz je kladen na studium narušení základních složek životního prostředí a na způsoby jejich revitalizace v souladu s trvale udržitelným rozvojem společnosti.

Studium je zaměřeno na rekultivace antropogenně postižených území se zvláštním zřetelem na půdu a horninové prostředí a také na zkoumání alternativních zdrojů energie, jako jsou energetické plodiny, geotermální energie apod.

Hlavní aspekty oboru jsou environmentální, ekonomické a sociální. Environmentální aspekty sledují ochranu a monitoring složek životného prostředí., případně jejich nápravu.Ekonomické aspekty se zaměřují na efektivní využívání nerostných zdrojů ve prospěch společnosti. Sociální aspekty studují především kvalitu života jednotlivce a společnosti.

Studijní obor využívá možností plynoucích z umístění fakulty v severozápadních Čechách, které jsou oblastí se silně narušeným životním prostředím, povrchovou těžbou uhlí a rozvinutým průmyslem, a umožňují studovat narušené složky ŽP „in situ“ na názorných příkladech . Ekologické problémy je možné demonstrovat na aplikaci teoretických poznatků v praxi. Obor využívá dlouholetých zkušeností, které uplatňují nejmodernější přístupy k tvorbě a revitalizaci krajiny.

Dvouleté navazující magisterské studium (Ing.)

prezenční i kombinovaná forma

×

Odpadové hospodářství

navazující magisterský (2 roky, Ing.)

forma: prezenční i kombinovaná

Obor vychovává odborníky na problematiku komunálních i průmyslových odpadů. Student získá znalosti o vzniku a původu odpadů, jejich vlastnostech, rizicích a bezpečném nakládání. Důraz je kladen na celý řetězec od prevence vzniku odpadů na úrovni technologické přes druhotné využití až po skládkování. Student dále získá orientaci v platné legislativě a ekonomice odpadového hospodářství. Teoretická výuka je doplněna praktickou částí a exkurzemi. Absolventi nacházejí uplatnění v podnikové sféře i ve veřejném sektoru.

×

Revitalizace krajiny

navazující magisterský (2 roky, Ing.)

forma: prezenční i kombinovaná

Revitalizace krajiny je navazující magisterský studijní obor (2 roky, Ing.), v prezenční i kombinované formě. Cílem studijního oboru programu Revitalizace krajiny je výchova odborníka znalého problematiky krajinného a územního plánování, hospodaření s vodou v krajině, pozemkových úprav, rekultivačních technologií, metod revitalizace krajiny a forem udržitelného hospodaření v krajině v souladu s příslušnými legislativními nástroji.

Absolvent magisterského oboru je odborně připraven na řešení teoretických, projekčních a praktických problémů obnovy (rekultivace, revitalizace, resocializace) krajiny a to pomocí různých metod a nástrojů včetně finančních.

Absolvent tohoto studijního oboru se uplatní při řešení konkrétních problémů v následujících oblastech:

 • územní a krajinné plánování
 • práce na pozemkových úpravách
 • ochrana, tvorba a úprava krajiny, spojená s revitalizací přírodního prostředí
 • obnova ekologické stability území a obnova sídel
 • rekultivace území s melioracemi půdy
 • ochrana zemědělského půdního fondu
 • hospodaření s vodou v krajině
 • ochrana a změna klimatu v souvislosti s antropogenní činností
 • praktické řešení revitalizačních a optimalizačních projektů
 • integrovaný management povodí (na úrovni zemědělství, lesního a vodního hospodářství)
 • tvorba rekreačního prostředí
 • posuzování pozemků a jejich ekonomické vyhodnocení
 • analýzy územních studií
 • metody vyhodnocování změn v krajině včetně prostředků GIS
 • problematika získávání grantů (zahraničních i tuzemských) a projektového managementu

Absolventi se uplatňují v odborných projekčních, plánovacích, řídících, provozních a výchovně vzdělávacích organizacích, orgánech ochrany přírody, krajiny a životního prostředí, veřejných institucích a soukromé sféře.

×

Analytická chemie ŽP a toxikologie

(společně s PřF UJEP)

navazující magisterský (2 roky, Ing.)

forma: prezenční i kombinovaná

Absolventi jsou vyškoleni jako specializovaní odborníci mající přehled o metodách užívaných pro chemickou analýzu vzorků, zásadách vzorkování, šíření a předvídání znečištění a jeho dopadů na životní prostředí. Jsou také schopni aplikovat již známé metody a případně je modifikovat, vést technické pracovníky a orientovat se v interdisciplinární oblasti chemie a ekologie. Mohou aplikovat základy (principy) souvisejících vědeckých disciplín, jako např. fyzikální chemie, obecné chemie, biochemie, organické chemie či chemické technologie, při studiu chování chemických látek v živých organismech i v životním prostředí.

Studenti, kteří absolvují tento obor, nacházejí uplatnění v útvarech státní správy, především v útvarech pro životní prostředí městských a obecních úřadů, dále v analytických laboratořích a odděleních životního prostředí průmyslových, potravinářských, kosmetických a zemědělských podniků a v laboratořích zdravotních zařízení.

Doktorské studium

(3–5 let, PhD.)

×

Environmentální analytická chemie

doktorský (3 - 5 let, Ph.D.)

forma: prezenční i kombinovaná

Analytická chemie životního prostředí (environmentální analytická chemie) je multidisciplinární vědní obor využívající metod analytické chemie ke studiu osudu chemických látek v životním prostředí s cílem identifikovat, vyhodnotit a omezit rizika spojená s přítomností těchto látek (polutantů) v životním prostředí.

Využívá širokého spektra analytických metod, zejména pak moderních instrumentálních metod spektrálních, separačních, elektrochemických a dalších, které hrají v současné environmentální analytické chemii dominantní úlohu. Pro úspěšné využití výsledků analýz v oblasti ochrany životního prostředí je nutné porozumění dějům a mechanismům ovlivňujícím pohyb a přeměny chemických látek v různých složkách životního prostředí, což vyžaduje znalosti z řady souvisejících vědních oborů i ovládnutí dalších disciplín, např. pokročilých statistických metod či matematického modelování.

Efektivní ochrana životního prostředí vyžaduje specialisty, kteří ovládají možnosti moderních analytických metod i jejich omezení, ale především jim nechybí schopnost komunikace se specialisty z jiných vědních oborů, vědomí souvislostí s jinými disciplínami – „proč se to dělá“. Tito odborníci pak jsou schopni navrhnout, řídit a vyhodnocovat komplexní environmentální studie využívající možností moderních analytických metod a interpretovat je z hlediska vlivu chemických látek na životní prostředí, a v neposlední řadě připravovat kvalifikované podklady pro práci orgánů státní správy a inspekční orgány v oblasti ochrany životního prostředí.

Studium zajišťují společně FŽP a PřF UJEP a Ústav anorganické chemie AVČR v Řeži (UACH). Studium je velmi dobře materiálně zabezpečeno, studenti mají k dispozici moderně vybavené laboratoře a během své dizertační práce mají možnost využívat veškeré dostupné techniky využívané v environmentálních laboratořích. Během studia se mohou studenti zapojit do vědeckovýzkumných projektů řešených na zmíněných pracovištích. Mohou též využít mezinárodních kontaktů UJEP a UACH a získat cenné zkušenosti během zahraničních stáží a výměnných pobytů.


Studenti mají možnost vycestovat během studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+ nebo rozvojového projektu MŠMT. Do zahraničí může vyjet až 10 % studentů ročně, a to do více než 30 destinací v Evropě a Asii na studijní nebo pracovní stáže. V průběhu studia se studenti mohou zúčastnit více než 30 odborných exkurzí a účastnit se mezinárodních soutěží a konferencí.

Partnerské školy Fakulty v programu Erasmus+:

Německo: Technische Universität, Dresden | HTW Dresden | Osnabrück University | Bauhaus Universität, Weimar | International Hochschulinstitut, Zittau

Turecko: Bartin Üniversitesi | Uludağ Üniversitesi, Bursa | Pamukkale Üniversitesi | Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta | Firat Üniversitesi | Elazig Istanbul Üniversitesi | Istanbul Teknik Üniversitesi | Marmara Üniversitesi | Istanbul Yildiz Teknik Üniversitesi, Istanbul | Kastamonu Üniversitesi | Dokuz Eylül Üniversitesi, Izmir | Izmir Katip Celebi Üniversitesi | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Řecko: University of Athine | University of Thessaloniki

Slovensko: Slovenská technická univerzita v Bratislavě | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | Technická Univerzita, Zvolen

Další země: University of Salford, Velká Británie | Szegedi Tudományegyetem, Maďarsko | Umeå Universitet, Švédsko | Visoka šola za varstvo okolja, Velenje, Slovinsko | Akademia Pomorska w Słupsku, Polsko

MŠMT freemovers:

Bulharsko, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Belgie, Chorvatsko, Island, Kypr, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Řecko, Slovinsko, Španělsko, Turecko, Kazachstán, Rusko, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Norsko, Rakousko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie, Izrael, Čína, Indie, Thajsko, Vietnam, Argentina, Austrálie, Brazílie, Japonsko, Kanada, USA.

24 témat FŽP UJEP


Přihláška

Termín podání přihlášek ke studiu (2. kolo):
- k bakalářskému: 17. 8. 2018
- k navazujícímu magisterskému: 17. 8. 2018
- k doktorskému: 15. 5. 2018


Podmínky přijímacího řízení


Kontakt

Kde nás najdeš

Fakulta životního prostředí
Univerzita J. E. Purkyně
Králova výšina 7
400 96 Ústí nad Labem

tel: 00 420 475 284 111
web: http://fzp.ujep.cz